donderdag 17 april 2014

Aardskip in SAIEE vaktydskrif WattNow - www.aardskip.com - in SAIEE magazine WattNow

Currently we are very busy with many other non-earthship activities.

However this week the official mouthpiece of the South African Institute of Electrical Engineers published an article of the earthship in Orania.

Follow this link http://issuu.com/wattnowmag/docs/april_2014_issue and go to page 42. There are quick way to get page 40.

-o0o----------------------------------------

Huidiglik is ons besige met baie ander ding behalwe die aardskip.

Gelukkig het SAIEE 'n prag artikel van die Aardskip gepubliseer.

Volg die skakel hier bo en gaan na bladsy 42. Daar is 'n vinnige manier om by bladsy 40 te kom. Lees gerus en laat ons weet wat u dink.

Groete/Greeting
Ludwig en Retha Everson
17 April 2014

dinsdag 8 april 2014

Nuwe vereniging streef na onafhanklikheid van Eskom-krag vir Orania - www.aardskip.com - New association to pursue independence from utility power for Orania

F.L.T.R.
Dr Johann Dannhauser, Christo Hattingh (Ondervoorsitter), Marna Swart (Sekretaris), Johan Olivier, Ludwig Everson (Voorsitter) en Francois Joubert (Tesourier)

New association to pursue independence from utility power for Orania
By Joanelle Everson
8 April 2014

Orania - The inaugural meeting of the Sustainable Energy Group (VEG) took place on 4 April 2014, in Orania. The VEG is an organization founded with the long-term goal to establish alternative energy system that will supply power to Orania and possibly other areas. Ludwig Everson is the initiator and chairman of the VEG and according to him is the ultimate goal of the association to make Orania independent of external power.

According to Everson is there regularly individuals with intentions to provide alternative energy systems to Orania. However these intention never realized because of the costs. "If our resources, knowledge and skills of different people put together, we can achieve more than when each of us is doing his own thing" says Christo Hattingh, pilot comity member and deputy chairman of the VEG. Francois Joubert, pilot comity member and management member of VEG, adding that job creation is one of the main goals of the group.

Frans De Klerk, CEO of Orania Town Council and pilot comity member of VEG, alternative energy is an important issue for the Orania Town Council and the Town Council of Orania therefore has joined the VEG. Wynand Boshoff, representative of the Freedom Front in the Northern Cape, says that alternative energy is one of the central points in the Freedom Front's policies. Boshoff claims that the VEG can be of value for the Freedom Front.

The VEG will go to members in order to advance knowledge and to build knowledge databases. The VEG will examine opportunities for alternative energy systems by looking at bio-energy and food security, solar energy, wind energy, hydro energy and other forms of alternative energy. The VEG want anyone interested to become a member of the VEG. Individuals and companies can join in order to contributing and to increase their knowledge and resources.

-o0o---------------------------------------------------------

Nuwe vereniging streef na onafhanklikheid van Eskom-krag vir Orania
Deur Joanelle Everson
8 April 2014

Orania – Die stigtingsvergadering van die Volhoubare Energie-groep (VEG) het plaasgevind op 4 April 2014, te Orania. Die VEG is ʼn vereniging wat gestig is met die langtermyndoelwit om ʼn alternatiewe energiesisteem te vestig wat krag sal verskaf aan Orania en moontlik ander gebiede. Ludwig Everson is die inisieerder en voorsitter van die VEG. Volgens hom is die uiteindelike doel van die vereniging om Orania onafhanklik te maak van Eskom krag.

Volgens Everson gaan daar gereeld individue na Orania met voornemens om alternatiewe energiesisteme te vestig in Orania. Hierdie voornemens realiseer egter nooit as gevolg van die kostes wat nie deur die individue gedra kan word nie. "As ons hulpbronne,kennis en vaardighede van verskillende mense bymekaar voeg, kan ons saam meer bereik as wanneer elkeen sy eie ding doen," sê Christo Hattingh, loodskomiteelid en ondervoorsitter van die VEG. Francois Joubert, loodskomiteelid en bestuurlid van VEG, voeg by dat werkskepping ook een van die hoofdoelwitte van die groep is.

Volgens Frans De Klerk, uitvoerende hoof van die Orania Dorpsraad en loodskomiteelid van die VEG, is alternatiewe energie ʼn belangrike kwessie vir die Orania Dorpsraad en het die Orania Dorpsraad daarom aangesluit. Volgens Wynand Boshoff, verteenwoordiger van die Vryheidsfront in die Noord-Kaap, is alternatiewe energie een van die sentrale punte in die Vryheidsfront se beleid. Boshoff beweer dat die VEG van waarde kan wees vir die Vryheidsfront.

Die VEG sal te werk gaan deur lede in te span om kennis en databasisse op te bou. Die VEG sal moontlikhede vir alternatiewe energiesisteme ondersoek deur te kyk na bio-energie en voedselsekerheid, sonenergie, windenergie, hidro-energie en ander vorme van alternatiewe energie. Die VEG wil enige belangstellende uitnooi om lid te word van die VEG. Individue en maatskappye kan aansluit om so by te dra tot die opbou van kennis en hulpbronne.

Groete/Greeting
Ludwig en Retha Everson
8 April 2014

dinsdag 1 april 2014

So braai mens in die nag met 'n sonoond - www.aardskip.com - BBQ with a solar oven at night

This is the latest invention in the world.

With a simple 5W LED at the focus point of a solar oven which in turn point to a BBQ gives enough energy to BBQ your meat.

-o0o----------------------------------------

Hier is die mees briljante ontdekking van die eeu.

Met 'n eenvoudige 5W LED by die fokus punt van 'n sonoond wat wys in die rigting van braaivleis, gee genoeg energie om die vleis gaar te maak.

Groete/Greeting
Ludwig en Retha Everson
1 April 2014 


-o0o----------------------------------------
Note: Jokes aside, we used the solar oven to defuse the light like a type lampshade. It worked great.

zondag 23 maart 2014

Baie dankie vir die mooi groot donasie wat ons van David Otto ontvang het - www.aardskip.com - Volhoubare Energie Groep - (Sustainable Energie Group)

Ten eerste wil ek my dank uitspreek aan almal wat al 'n donasie gegee het vir die Aardskip Projek. Verder wil ek 'n spesiale dank betuig aan David Otto van IOWA wat 'n groot bydra gee het vir die projek.

Die meeste van die donasies word gebruik vir die Aardskip se maandelikse Orania Dorpskantoor heffing. Op ons beurt skenk ons van die donasies aan die Orania Helpsaam vonds. Die vonds word gebruik vir ander behuising projekte wat deel is van die Aardskip Projek se visie.

-o0o----------------------------------------

Die week was ek baie besig om mense te help om onafhanklik te word van Eskom. Ongelooflik hoe baie mense graag vir Eskom wil totsiens sê. In die volgende paar jaar voorsien ek dat Orania gaan grotendeels onafhanklik wees van Eskom. Ons het onder andere die Volhoubare Energie Groep (VEG) in Orania gestig sodat ons gefokus kan bly op die doel.

Vir die wat belangstel om deel te word van ons Volhoubare Energie Groep (VEG). Stuur vir my 'n versoek na navraag.veg@gmail.com of info.everson@gmail.com vir die Grondwet en Aansoekvorm.

VEG se DOELSTELLINGS in kort:
=============================
Om hernubare energie bevorder vir die volhoubaarheid van die Afrikaner in die Noord-Wes Kaap.

VEG se DOELSTELLINGS iets langer:
==================================
1. Om 'n groep te skep wat die gebruik van hernubare energie bevorder met die oog op die volhoubare vestiging van die Afrikaner in 'n eie gebied in die Noordwes Kaap.
2. Om individuele pogings tot volhoubare energie saam te snoer in ʼn sinergistiese geheel, sodat die voordele van kollektiewe aanwending van hulpbronne benut kan word. Dit moet geskied sonder om individuele pogings te demp, maar definitief te bevorder
3. Om kundigheid te bekom en tot beskikking van die individue te stel teen bekostigbare tariewe.
4. Om finansiering te kan voorsien.
5. Om ʼn omvattende energieplan vir Orania en ander klein dorpe en plaaseenhede in die omgewing van die Noordwes Kaap te help ontwikkel en van hulp te wees met die implementering. Die oogmerke van so ʼn plan is om onafhanklikheid van energie voorsiening na te streef.

-o0o----------------------------------------

First I want to thank everyone who donated money to the Earthship Project. I also want give a special thanks to David Otto for his fantastic contribution to the project.

Most of the donations are used for the Aardskip's monthly Orania Town Office tax. We in turn donate some of the doations to the Orania Helpsaam fund. This fund is used for other housing projects and that is part of the Earthship Project's vision.

-o0o----------------------------------------

The week I was very busy helping people to become independent from Eskom. Amazing how many people would like to say goodbye to Eskom. In fact in the next few years I see that Orania will be largely independent of Eskom. We have founded a Sustainable Energy Group (VEG) in Orania to keep us focused on this goal.

For those who are interested to become part of our Sustainable Energy Group (VEG). Send me a request to navraag.veg@gmail.com or to info.everson@gmail.com for the Constitution and Application form.

VEG objectives in brief:
========================
To promote renewable energy for the sustainability of the Afrikaner in the North West Cape.

Groete/Greeting
Ludwig en Retha Everson

maandag 17 maart 2014

Noord-Kaapse LUR vir Omgewingsake besoek aan - www.aardskip.com - MEC for Environmental Affairs Patrick Mabilo, Director Les Abrahms and staff.

Northern Cape MEC for Environmental Affairs Patrick Mabilo, Director Les Abrahms and staff visiting Orania to investigate good practices in waste management.
-o0o----------------------------------------

Noord-Kaapse LUR vir Omgewingsake Patrick Mabilo, dir Les Abrahms en personeel op besoek aan Orania om goeie praktyke tov afvalbestuur te ondersoek.

Groete/Greeting
Ludwig en Retha Everson

zaterdag 15 maart 2014

Son skuif in - www.aardskip.com - it is autumn and we are getting sun inside.

In die foto sien die herstelde plantebak. Die plantebak se muur was gebou met cob en blikkies. Die bokant se pleister laag was iets te dun en moes dikker gemaak word.

Verder kan u ook sien hoe die son weer begin inskyn in die plantebak in. Dit is goeie en slegte nuus. Die goeie nuus is dat ons weer saadjies kan saai, want in die somer wou die plante nie groei nie. Daar was geen direkte sonlig in die plantebak nie. Die slegte nuus is dat Orania nog nie behoorlik afgekoel het nie en die gang bly nou iets te warm.

Wie van julle kan die botterskorsie sien?

NOTA: Dit het so week gelede 16.9 mm gereën en gister nog so 6mm. Van laas week al is ons 30kl tenks vol.

-o0o----------------------------------------

In the photo you can the renovated planter. The planter wall was built with cob and cans. The top plaster layer of the wall was to thin and had to be made thicker.

You can also see the sun shining into the planter again. This is good and bad news. The good news is that we can sow seeds again. In the summer the plants did not grow, because there was no direct sunlight in the planter. The bad news is that Orania has not properly cooled down and the passage is
now still a bit to hot.

Who of you can see the butter nut?

NOTE: Last week it rained 16.9mm and this week 6mm. Out tanks are full. - 30kl!

Groete/Greeting
Ludwig en Retha Everson

NOTE: Thanks for all the donations that we already received.

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

dinsdag 4 maart 2014

Lees wat ons besoekers sê - www.aardskip.com - Read the visitors entries December 2013

(Picture of an off-grid development, Sunpark, where we help as well. /
Die prent is van 'n outargiese ontwikkeling, Groot Geluk - Sonpark, waar die Aardskip Projek ook betrokke is.)

Guestbook entries - Gasteboek inskrywing (17 - 30 December 2013)
------------------------------------------------------------------------

17/12/2013
* Johan & Marie Bosch (Nelspruit)- Interessant, alle sukses. / Interestingly, success.
* Wim de Wet (Brakpan) - Doet zo voort! / Continue!

18/12/2013
* Nina & Flip Buys (Pretoria) - Indrukwekkend en baie inspirerend, dankie! :) / Impressive and inspiring, thank you! :)
* Frans - Innoverend, effektief en baie zen! / Innovative , effective and very zen !
* Megan Groenewald (Amanzimtoti) - Baie innoverend - dankie!!! / Very innovative - thanks!
* Louis Kriel (Robertson) - Baie mooi ek sal weer kom kyk wanneer die projek klaar is. Baie dankie. / Very nice, I will come again when the project is finished. Thank you.
* Annalie & Herman vd Walt (Villieria) - Baie interessant - Hoop jul;le kry hulp en bou gou! "Baie vreemd - baie geleer" / Very interesting - Hope you will get help and build soon! "Very strange - learned a lot"

26/12/2013
* Arno, Elmarie Lambrecht, Annika Kiegordt en Werth Muller (Villieria) - Baie indrukwekkend. / Very impressive.

27/12/2013
* Johan & Kallie en Reinhardt de Beer (Polokwane en Bloemfontein) - Puik, die pad is definitief na selfonderhoudend! / Great, is definitely the way to go!
* Selma & Barry Voster (Pretoria) - Baie interessant en leersaam. / Very interesting and informative.
* Hennie en Naomi (Bronkhorstspruit)
* Celia & Dylon Pienar (Pretoria) - Dankie, baie leersaam. / Thank you, very informative.

28/12/2013
* Jaco & Annamarie vd Merwe (Jeffrey) - Sterkte met die interessante projek. / Good luck with the interesting project.

30/12/2013
* Frikkie J v Rensburg (Sasolburg) - Baie, baie interessant. / Very, very interesting.
* Quentin & René van Eeden Theunissen - Baie werk ingesit haal my hoed af vir julle pragtige plekkie!! / Put a lot of work in. Take my hat off to you, beautiful place!
* Gerald & Hildegarde Wise - Indrukwekkend! / Impressive!
* Coen (Jan Kempdorp) - Baie baie interessant! / Very interesting!
* Nadine (Alberton) -
* Carel(Pretoria) - Baie oulik / Very cute
* Barend (Heidelberg) - Baie slim / Very clever
* Charnel(Heidelberg) - Warm
* Pieter Srauss (De Aar) - Baie interessant / Very interesting

31/12/2013
* Tzana & Lynn Hemmens - Baie mooi, ons is waarlik geïnspireer!! / Very nice, we are truly inspired!
* Martin Knoetze (Bloemfontein) - Mal oor wat julle doen. Dankie dat julle dit met ons deel. / Love what you do. Thank you that you shared it with us.


Vrywaring: Vertaling bygestaan deur Google. (http://translate.google.com/#en/af/)
Disclaimer: Google assited translations.(http://translate.google.com/#af/en/)

-o0o----------------------------------------

We will add more entries to the blog in due course.

Sal binne kort nog inskrywings plaas.

-o0o----------------------------------------

Deel van alle donasies gaan na Orania Beweging se Helpsaamvonds.
We share our donation with the Orania Movment's Helpsaamvonds. (fund for helping people with amongst others housing)
(http://www.orania.co.za/mygate2/donasie.php)

Groete/Greeting
Ludwig en Retha Everson

zaterdag 22 februari 2014

Our door on the eastern side. - www . aardskip . com - se ooste deur.

In die foto sien u ons nuut geplaaste deur by ons ooste kant. Die brandglas kunswerk in die deur is gedoen deur Cornilia Holm.

Verder het ons die badkamer afgerond, die buitekamer opgeruim en sakke met tweedehandse polistireen gevul vir ekstra isolasie materiaal op die plafonne.

-o0o----------------------------------------

In the picture you can see our newly placed at our eastern door. The stained glass artwork in the door is done by Cornilia Holm.

In addition, we completed the bathroom, the room cleared out and bags filled with polystyrene secondhand for extra insulation material on the ceilings.


-o0o----------------------------------------

vriendelike groete
Ludwig, Retha Everson en Markus

maandag 17 februari 2014

Badkamer se plafon is in. - www.aardskip.com - ceiling in bathroom.

Last week we placed the ceiling in the bathroom.

In the photo you see the ceiling and additional wooden-panel with it's recycled plastic bottles as lights.

-o0o----------------------------------------

Laas week het ons die badkamer se plafon geplaas. Ons het ook ekstra polystyrene op die plafon geplaas vir ekstra isolasie.

Die foto wys die plafon en die houtpaneel met die herwinde bottels as ligte.

-o0o----------------------------------------

vriendelike groete
Ludwig, Retha Everson en Markus

woensdag 12 februari 2014

Gap year possibilities at the - www.aardskip.com - gee u oorbruggingsjaar geleenthede.

Hierdie jaar het ons geleenthede vir vrywilligers om in die aardskip te woon en te help om die skip te voltooi. Die foto is van Markus wat, tydens sy oorbrugging jaar kursus, ons 'n paar weke help met verskeie take. Hier is hy besig om 'n teël-vloerlys in die kombuis te plaas.

Verder het ons begin om die badkamer af te rond, hout panele is geplaas om die muur aan die gang kant te voltooi, ons het selfs plastiekbottels gebruik om sonlig in te laat. Nou is ons besig om die badkamer plafon te installeer.

-o0o----------------------------------------

This year we have opportunities for volunteers to live in the earthship (Aardskip) and help us to finish it off. The photo is of Markus who is busy with a gap year course. He is helping us a few weeks with various tasks, like placing a tile skirting in the kitchen.

We also started to round off the bathroom, we placed recycled wooden-panels for the wall on the corridor side. Plastic bottles are used to let sunlight into the bathroom. Currently we are busy with the bathroom's ceiling.

-o0o----------------------------------------

vriendelike groete
Ludwig, Retha Everson en Markus

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115