Friday, 13 November 2015

Reënval en tenks watervlak - aardskip.com - rainfall and tanks water level.


In die grafiek sien u ons watervlak in ons 30kl tenks. 'n Vlak van 2000mm is 100% vol.

Die volgende punte kan van die grafiek afgelei word:
1.   U sal merk dat in 2013 het ons die tenks 3 keer met rivierwater aangevul, geen reënval maar tog word die tenks voller.
2.  In 2014 en 2015 was dit nie nodig nie.
3.  U sal sien dat die tenks drie keer in 2014 en eenkeer in 2015 oorgeloop het.
4.  Laastens van die grafiek kan ons ook aflei dat dit waarskynlik binne kort gaan begin reën.  

-o0o-----------------------------------------

In the chart you will see our water level in our 30kl tanks. A level of 2000mm 100% full.

The following points can be derived from the chart:
1.   You will note that in 2013 we filled the tanks three times with river water, not rainfall but the tanks were fuller.
2.   In 2014 and 2015 it was not necessary.
3.   You will see the tanks were three times in 2014 and once overfull in 2015.
4.   Finally, from the chart we can conclude that it probably will rain soon.

vriendelike groete
Ludwig  en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671


GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip


Sunday, 25 October 2015

Realiteitsmuseum en EJM en Snappy - aardskip.com - Reality museum, EJM and Snappy

The earthship is once again open as an open air museum or if you will a reality show. Thanks to my company EJM, http://www.ejm.co.za/. We are again able do do earthship viewings for a small donations, guideline is R25 per person and R100 for groups. More or less is also welcome. People living in Orania can view the earthship for free.

A couple of months ago I mention that my Snappy induction plate packed up and in the process my Nelson Adams inverter also packed up. Both got fixed, but the Snappy and the inverter refuse to work together.

So all things considered I decided to move away from the fancy induction plate technology to more conventional technology that is not so fragile and with so much electronics. Just to expensive to get fixed all the time. So I bought an Ceramic two plate hob and a normal kettle. Interesting I still
have enough power.

The fact is a normal kettle is much faster than the Snappy and the Ceramic plates as seen in the photo does not waste much more energy than the much more fragile induction plate.

-o0o-----------------------------------------

Die aardskip is weer oop as 'n opelug museum of as jy wil 'n realiteitsprogram. Met dank aan my maatskappy EJM, http://www.ejm.co.za/. Ons is weer in staat om aardskip-besoeke aan te bied in ruil vir klein donasies, riglyn is R25 per persoon en R100 vir groepe. Minder of meer is ook welkom. Vir Oraniërs is dit gratis.

'n Paar maande gelede het ek noem dat my Snappy induksie plaat opgepak het en in die proses my Nelson Adams omsetter ook opgepak. Beide is herstel, maar die Snappy en die omsetter weier om saam te werk.

So alles in ag genome het ek besluit om weg te beweeg van die ingewikkelde induksie plaat tegnologie na 'n meer konvensionele tegnologie wat is nie so broos en met soveel elektronika werk nie. Dus het ek vir ons 'n Keramiek twee plaat stoof en 'n normale ketel gekoop. Interessant genoeg ons het nog steeds genoeg krag.

Die feit is 'n normale ketel is baie vinniger as die Snappy en die Keramiek plate soos gesien in die foto nie gebruik nie veel meer krag as die veel broser induksie plaat nie.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: https://www.facebook.com/aardskip
&
http://www.facebook.com/groups/aardskip

GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Thursday, 1 October 2015

EJM, tamaties en termiesemassa - EJM, tomatoes and thermal mass.

Ludwig het 'n sagteware werk gekry by EJM (http://www.ejm.co.za/), wat ons volhoubaarheid in Orania sal waarborg. Ons moet by sê, slegs in afhanklikheid van God.

-o0o-----------------------------------

Ludwig has received a software job at EJM (http://www.ejm.co.za/), which will guarantee his sustainability in Orania. I have to say, only in dependence on God.


Wat wel gebeur by die aardskip is dat dit vir ons van groente voorsien dwarsdeur die jaar, winter en somer. Hier sien julle twee fotos van ons tamatie-oes die week.

Verder werk die termiesemassa wel deeglik. Die ander dag was hier 'n paartjie en toe ek hulle in die kamer in vat, vra hulle hoe kry ek die kamer so koel, het ons 'n lugversorger.

-o0o-----------------------------------

In mean time provides the earthship us with throughout the year, winter and summer. Here you see two pictures of our tomatoes harvest this week.

Furthermore the thermal mass most definitely works. The other day a couple came to the earthship and when I show them the room they asked where is the air-conditioner.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Friday, 28 August 2015

Chris Chameleon - aardskip.com - Daniella Deysel

Ludwig werk nogsteeds op baie projekte behalwe die aardskip.

Vandag was die aardskip ingeval deur baie bekende Suid-Afrikaners, Chris Chameleon en Daniella Dysel.
http://www.vrouekeur.co.za/artikel.aspx?id=61258&h=VA-Chris-Chameleon-en-Dan
iella-Deysel


Ons was baie gelukkig dat Chris en Deniella hulle nuutste CD vir ons geskenk en onderteken het.
http://www.chrischameleon.com/

-o0o-----------------------------------

Chris Chameleon is also famous in the Netherlands. We actually saw Chris for the first time over there. Not once but twice, brilliant singer.

This couple must be the greenest people in South Africa. Chris have a full solar system at home and was driving with Hybrid Lexus.

http://www.lexus.co.uk/hybrid/index.tmex#/HybridExplained

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Wednesday, 5 August 2015

Sonkrag sleepwa - aardskip.com - Solar Power Trailer.


Currently I am working on a number of projects and unfortunately not one of them is our own earthship.

1. Designed and installed an off-grid solar system at a farmhouse close to Orania, photos to follow.
2. Designed and installed a load shedding system for a house in Orania, photos to follow.
3. Designed and install a solar power system in a trailer to be used a an portable power at any building site, see photos
4. Analyses off-grid solar system at a house in Orania. System did not last a full day. With a small adjustment on the MPPT and training of the people the problem was mostly solved.

-o0o-----------------------------------

Tans is ek besig met 'n aantal projekte en ongelukkig is nie van hulle ons eie aardskip.

1. Ontwerp en installering van 'n eiland sonkragstelsel by 'n plaashuis naby Orania, foto's volg.
2. Ontwerp en installering van 'n beurtkrag-stelsel vir 'n huis in Orania, foto's volg.
3. Ontwerp en installering van 'n sonkrag stelsel in 'n sleepwa wat gebruik kan word as 'n verskuifbare kragbron op enige bouperseel, sien foto's.
4. Ontleed van 'n eiland sonkrag stelsel by 'n huis in Orania. Stelsel kon nie 'n volle dag krag verskaf nie, met 'n klein aanpassing op die MPPT en opleiding van die mense het die probleem feitlik opgelos.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Wednesday, 24 June 2015

Small portion of our autumn harvest - aardskip.com - klein deel van ons herfs oes.

Afrikaans volg.

In the photo you see some of our autumn harvest; butternut, peppers, cucumber and nightshade for jam.

Last week we lost our induction plate which in turn cause the failure of our inverter. We just got news that both items are fixed.

I've started to plaster straw bales in the inside above the eastern entrance. Soon the straw bales will be completely plastered and much more fire proof. You have no idea how quickly an unplastered straw bale house can burn to the ground. Fortunately the earthship use very few straw bales.

-o0o------------------------------

In die foto sien jy 'n deel van ons herfs oes; botterskorsie, rissies, komkommer en nastergal vir konfyt.

Verlede week het ons induksie plaat gebreek wat op sy beurt veroorsaak dat ons inverter ingegee het. Ons het sopas verneem dat beide items herstel is.

Ek het begin om die strooibale in die binnekant rondom die oostelike ingang te pleister. Binnekort sal al strooibale heeltemal gepleister wees en dan is die huis nog meer vuurbestand. Julle het geen idee hoe vinnig 'n ongepleisterde strooibalehuis tot op die grond kan brand. Gelukkig maak die
aardskip van baie min strooibale gebruik.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Tuesday, 16 June 2015

Aardskip in die nag - aardskip-com - in the night.

Hier sien julle 'n foto van die Sonksip in die nag, my ma het vir my 'n paar son-tuinlampies gekoop, wat ons soos lanterns geplaas het op elke pilaar. 

Here you see a picture of the Sonksip at night, my mother had bought me a couple of solar garden lamps, which we placed like lanterns on each pillar.


English follows


Om die een of ander rede kry ek dit nie meer reg om elke week inligting op die weblog te plaas nie.

In elke geval wat het gebeur sedert die vorige plasing?
1. Ons het die linkerkant van die voorste dak aan die agterste dak gekoppel met 'n geut. Nou kan ons 'n bietjie meer reën opvang.
2. Gewerk in die binne tuin en redelike hoeveelheid groente geoes.
3. Pleister werk herstel. ('n Plank het van die steier afgeval en die pleister beskadig.)
4. Ons duur Snappy induksie plaat het ingekonk en toe sommer ook die nog duurder omsetter (wisselrigter). Nogal groot skade, ongeveer so R3000,00. Ons leen tans 'n omsetter van Julius Jansen van Vuuren. Baie dank aan Julius.-o0o------------------------------

For some reason I do not manage to post weekly anymore.

Well what happened since the last post?
1. We connected the left side of the front roof to the rear roof with a gutter. Now we can catch a little more rain.
2. Worked in the inside planter. We harvest a fair amount of vegetables.
3. Plaster Restoration. (A beam from the scaffold fell and damaged the plaster.)
4. Our expensive Snappy induction plate gave in and soon after that the even more expensive converter. Quite an expensive damage, about R3000,00. We currently lend a converter from Julius Jansen van Vuuren. Many thanks to Julius.


vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Monday, 25 May 2015

Die pleister- en verfwerk aan oostekant van - aardskip.com - finish on the easternside.

Hier sien julle hoe die pleister- en verfwerk lyk aan die oostekant van die aardskip. Uiteindelik is al die strooibale aan die buitekant toe gepleister.

-o0o--------

Here you see how the plaster and paint work looks like on the eastern side of the earthship. Finally all straw bales are plastered on the outside.

vriendelike groete
Ludwig

Saturday, 2 May 2015

Die plante bak begin weer heerlike groente lewer - aardskip.com - planter have great vegatables.

In the photo you see a lovely green pepper. It looks like the hot stuff, but it is "sweet".

This week we also continue plastering the eastern wall with a cement plaster. We decided on plaster with cement due to fact the we had less success with the lime on the outside.

-o0o---------

In die foto sien jy 'n pragtige soetrussie. Dit lyk rooi en soos die branderige tipe, maar dit is heerlik "soet".

Hierdie week het ons voortgegaan met sement pleisterwerk die oostelike muur. Ons het besluit op pleister met sement weens die feit dat die ons minder sukses gehad het met kalk aan die buitekant.

vriendelike groete
Ludwig
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Tuesday, 28 April 2015

Volunteer came to help us at the - aardskip.com - is gehelp deur Willem van As.

In die fotos sien julle Willem van As, wie ons kom help het in sy vakansie. Baie dankie Willem.

Ons het aan die ooste kant van die aardskip gewerk. Die strooibale is weer vasgebind en alle gate is toe gestop. Tans is ons besig om die muur te pleister.

Binne kort sal julle geen strooibale in die aardskip sien nie.

Wat dink julle moet ons 'n waarheidsvenster in sit?

-o0o---------

In the picture you see Willem van As who come to help us in his holiday. Thank you Willem.

We worked on the eastern side of the earthship. The bales are tied to the structure and all holes were plugged. Currently we are plastering the wall.

Soon you will not see any straw bales in the earthship.

What do you think, do we need to place a truth window?

vriendelike groete
Ludwig Everson en Willem van As
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115